adhirāj अधिराज्

Definition: अधिराज् m. -जः [अधिराजते; राज्-क्विप्, राजन्-टच्-वा] A sovereign or supreme ruler, an emperor; प्रायोपविष्टो गङ्गायामनादृत्याधिराट् श्रियम् Bhāg; अद्यास्तमेतु भुवनेष्वधिराजशब्दः U.6.16; king, head, lord (of men, animals &c.); हिमालयो नाम नगाधिराजः Ku.1.1; so मृग˚, नाग˚ &c.अधिराज्यम् adhirājyam ष्ट्रम् ṣṭramअधिराज्यम् ष्ट्रम् [अधिकृतं राज्यं राष्ट्रम् अत्र] 1 Imperial or sovereign sway, supremacy, sole sovereignty, imperial dignity, an empire. -2 Name of a country.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: