yamin यमिन्

Definition: यमिन् a. [यम्-णिनि, यम-इनि वा] Restraining, curbing &c. -m. One who has restrained his passions; यतिर्वशिष्ठो यमिनां वरिष्ठः Bk.1.15; अहिंसासत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमकल्मषम् । इति पञ्च यमा येषां सन्तीति यमिनः स्मृताः ॥ J. N. V.; दधत्यन्त- स्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् Śiva-mahimna 25.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: No Wiki page found.
Wiki Articles:

Part of Speech: Coming soon
Gender: Coming soon

Commentary
No commentaries yet.

Discussion
comments powered by Disqus

Similar Words

Search
  

Parse Time: 0.047s Search Word: yamin Input Encoding: IAST: yamin


Donate