vyavacchedaka व्यवच्छेदक

Definition: mfn. excluding ( vyavacchedakatva -tva- n.)