vismarya विस्मर्य

Definition: mfn. to be forgotten