vipratikṛ विप्रतिकृ

Definition: P. -karoti-, to counteract, oppose