vimanyu विमन्यु

Definition: (v/i--) m. longing, desire