vidyutvat विद्युत्वत्

Definition: विद्युत्वत् a. Having lightning; विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः Me.66. -m. A cloud; विद्युत्वानिव चातकैः Ku.6.27.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: