vasudevasya वसुदेवस्य

Definition: of Vasudeva


Dictionary: Vedabase
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: