vasudeva-pracoditaḥ वसुदेव-प्रचोदितः

Definition: being inspired by Vasudeva


Dictionary: Vedabase
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: