anaḥ अनः

Definition: अनः [अन्-अच्] Breath, respiration; प्राणो$पानो व्यान उदानः समानो$नः इत्येतत्सर्वं प्राण इति Bṛ. Up.1.5.3. [cf. L. animus, Gr. anemos]. अनः प्राणयुते$पि स्यात् । Nm.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: