vaiyadhikaraṇya वैयधिकरण्य

Definition: n. (fr. vyadhikaraṇa-) non-agreement in case