vaivasvatamanvantara वैवस्वतमन्वन्तर

Definition: n. Name of the 7th or present manvantara- (q.v)