vaikayatavidha वैकयतविध

Definition: mfn. inhabited by vaikayata-s