utsavapriya उत्सवप्रिय

Definition: mfn. fond of festivals,