upahāsaḥ उपहासः

Definition: उपहासः 1 Ridicule, derision; फलमस्योपहासस्य सद्यः प्राप्यसि पश्य माम् R.12.37. -2 Satirical laughter. -3 Fun, play; एवंविच्छोत्रियस्य दारेण नोपहासमिच्छेत् Bṛi. Up.6.4.12. -Comp. -आस्पदम्, -पात्रम् laughing-stock, butt of ridicule. -गिर् f. A joke, jest; क्वचिच्च दर्दुरप्लावैर्विविधै- रुपहासकैः Bhāg.1.18.15.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: