aṅka अङ्क

Definition: अङ्क 1 A. (अङ्कते) To move in a curve. -1 U. (अङ्कयति-ते अङ्कयितुम्) 1 To mark, stamp; हेमपादाङ्कितायां पीठिकायम् K. 192; स्वनामधेयाङ्कित Ś.4. stamped with his name; नयनोद- बिन्दुभिः अङ्कितं स्तनांशुकम् V.4.7. so भुजे शचीपत्रविशेषकाङ्किते R.3.55.6. -2 To enumerate, count. -3 To brand, stain, stigmatize; तत्को नाम गुणो भवेत्सुगुणिनां यो दुर्जनैर्नाङ्कितः Bh.2.54 branded, censured, condemned; वस्त्रेण वेष्टयित्वा ˚तं शिरः Ks.13.152 branded head. -4 To walk, stalk, go.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: