udgrath उद्ग्रथ्

Definition: उद्ग्रथ् 1, 9. U. 1 To bind up, tie into bundles. -2 To tie up, put or sew together (as garlands &c.); इयमुद्ग्रथते स्रजो विचित्राः Mu.1.4; tie or fasten, intertwine; लताप्रतानोद्ग्रथितैः स केशैः R.2.8. -3 To unbind, loosen (as a knot &c.). -Caus कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः Bhāg.4.22.39; ग्रन्थिमुद्ग्रथयितुं हृदयेशे वाससः स्पृशति मानधनायाः Śi.1.63.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: