udanya उदन्य

Definition: उदन्य a. 1 Thirsty. -2 Watery. धारा उदन्या इव Rv.2.7.3. -न्या Thirst; निर्वर्त्यतामुदन्याप्रतीकारः Ve.6; व्यस्यन्नुदन्यां शिशिरैः पयोभिः Bk.3.4. -Comp. -ज a. Ved. born or living in water. उदन्यजेव जेमना मदेरू Rv.1.16.6.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: