atijagatī अतिजगती

Definition: अतिजगती [अतिक्रान्ता जगतीं द्वादशाक्षरपादां एकाक्षराधिक्यात्] Name of a class of metres belonging to the अतिच्छन्दस् class, with 13 letters in each line (प्रथमा$तिजगत्यासां सा द्विपञ्चाशदक्षरा.)


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: