trasura त्रसुर

Definition: त्रसुर त्रस्नु a. [त्रस्-उरच्] Fearful, trembling, timid; अत्रस्नुभिर्युक्तधुरं तुरङ्गैः R.14.47; सीतां सौमित्रिणा त्यक्तां सध्रीचीं त्रस्नुमेकिकाम् Bk.6.7; तदनु मुनिवरेण त्रस्नुना तत्र रामे Rām. Ch.2.91.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: