svid स्विद्

Definition: स्विद् I. 4 P. (स्विद्यति, स्विदित or स्विन्न) To sweat, perspire; तदा मोहमनुप्राप्तः सिष्विदे हि जनार्दनः Mb.7.27.2; स्विद्यति कूणति वेल्लति K. P.1; U.3.41; Ku.7.77; Māl. 1.35; स त्वां पश्यति कम्पते पुलकयत्यानन्दति स्विद्यति Gīt.11. -II. 1 Ā. (स्वेदते, स्विन्न or स्वेदित) 1 To be anointed. -2 To be greasy or unctuous; निष्टापस्विद्यदस्थ्नः क्वथनपरिणम-न्मेदसः प्रेतकायान् Māl.5.17. -3 To be disturbed. -Caus. (स्वेदयति-ते) 1 To cause to perspire. -2 To heat.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: