strī स्त्री

Definition: स्त्री [स्त्यायेते शुक्रशोणिते यस्याम्] 1 A woman; श्रुतं दृष्टं स्पृष्टं स्मृतमि नृणां ह्लादजननं न रत्नं स्त्रीभ्यो$न्यत् क्वचिदपि कृतं लोकपतिना । तदर्थं धर्मार्थो विभववरसौख्यानि च ततो गृहे लक्ष्म्यो मान्याः सततमबला मानविभवैः ॥ Subh. Ratn. -2 A female of any animal; गजस्त्री, हरिणस्त्री &c.; स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु Ś.5.22. -3 A wife; स्त्रीणां भर्ता धर्मदाराश्च पुंसाम् Māl.6.18; Me.28. -4 A white ant. -5 The Priyaṅgu plant. -6 The feminine gender, or a word used in that gender; आपः स्त्रीभूम्नि Ak. -Comp. -आगारः, -रम् a harem, the women's apartments. -अध्यक्षः a chamberlain. -अभिगमनम् sexual intercourse. -आजीवः 1 one who lives by his wife. -2 one who lives by keeping women for prostitution; Ms.11.63. -करणम् sexual connection. -कामः 1 desire of intercourse with woman, fondness for women. -2 desire of a wife. -कार्यम् 1 the business of women. -2 attendance on women or women's apartments; वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां वणिक्पथः Ms.1.47. -कितवः a deceiver or seducer of women. -कुमारम् a woman and child. -कुसुमम् menses, the menstrual exeretion in women. -कृतम् sexual connection. -कोशः a dagger. -क्षीरम् mother's milk; आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना । स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि... Ms.5.9. -ग a. cohabiting with women. -गवी a milch-cow. -गुरुः a female Guru or priestess. -गृहम् = स्त्र्यगार q. v. -ग्राहिन् (in law) accepting the guardianship over a woman. -घोषः dawn, day-break. -घ्नः the murderer of a woman; Ms.9.232. -चरितम्, -त्रम् the doing of women. -चिह्नम् 1 any mark or characteristic of the female sex. -2 the female organ, vulva. -चौरः a seducer of women, libertine. -जननी a woman who brings forth only daughters; Ms.9.81. -जातिः f. woman-kind, female sex. -जितः a hen-pecked husband; स्त्रीजितस्पर्शमात्रेण सर्व पुण्यं विनश्यति Śabdak; मृष्यन्ति ये चोपपतिं स्त्रीजितानां च सर्वशः (तेषामन्नं न भुञ्जति) Ms.4.217. -देहार्धः Name of Śiva. -धनम् a woman's private property over which she exercises independent control; it is of six kinds :-- अध्यग्न्यध्यावहनिकं दत्तं च प्रीति- कर्मणि । भ्रातृमातृपितृप्राप्तं ष़ड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥ or according to others :-- पितृमातृपतिभ्रातृदत्तमध्यग्न्युपायनम् । आधिवेदनिकाद्यं च स्त्रीधनं परिकीर्तितम्; see also अन्वाधेयम्, बन्धुदत्तम्, यौतकम्, सौदायिकम्, शुल्कम्, पारिणाय्यम्, लावण्यार्जितम् and पादवन्दनिकम्. -धर्मः 1 the duty of a woman or wife. -2 the laws concerning women; Ms.1.114. -3 menstruation. -4 copulation. -धर्मिणी a woman in her course; स्त्रीधर्मिणी वेपमाना शोणितेन समुक्षिता । एकवस्त्रा विकृष्टास्मि दुःखिता कुरुसंसदि ॥ Mb.3.12.62. -धवः a man. -ध्वजः 1 the female of any animal. -2 an elephant. -नाथ a. one protected by a woman. -निबन्धनम् a woman's peculiar sphere of action or province; domestic duty, housewifery. -पण्योपजीविन् m. see स्त्र्याजीवः above. -परः a womanlover, lecher, libertine. -पिशाची a fiend-like wife. -पुंस् a woman who had become a man. -पुंसौ m. du. 1 wife and husband. -2 male and female; स्त्रीपुंसावात्मभागौ ते भिन्नमूर्तेः सिसृक्षया Ku.2.7. -पुंसलक्षणा a hermaphrodite. -पुंधर्मः the law regulating the duties of man and wife. -पुरम् the women's apartment. -पुष्पम् the menstrual excretion. -पूर्वः = स्त्रीजितः q. v.; स्त्रीपूर्वाः काण्डपृष्ठाश्च ...... (श्राद्धे नार्हन्ति) Mb.13.23.22. -प्रत्ययः a feminine affix (in gram.) -प्रसंगः (excessive) intercourse with women. -प्रसूः f. a woman who brings forth only daughters; Y.1.73. -प्रिय a. loved by women. (-यः) the mango tree. -बन्धः the sexual union. -बाध्यः one who suffers himself to be troubled by a woman. -बुद्धिः f. 1 the female understanding. -2 the counsel of a woman, female advice; स्त्रीबुद्धिः प्रलयंगता (प्रलयावहा) Subhāṣ. -भोगः sexual intercourse. -मन्त्रः a female stratagem, woman's counsel. -माया women's craft. -मुखपः the Aśoka tree. -यन्त्रम् a machine-like woman, machine in the form of a woman; स्त्रीयन्त्रं केन लोके विषममृ- तमयं धर्मनाशाय सृष्टम् Pt.1.191. -रजस् menstruation. -रञ्जनम् betel. -रत्नम् 1 an excellent woman; स्त्रीरत्नेषुममोर्वशी प्रियतमा यूथे तवेयं वशा V.4.25. -2 Name of Lakṣmī. -राज्यम् the kingdom of women. -लम्पट a. desirous of women. -लिङ्गम् 1 the feminine gender (in gram.) -2 any mark of the female sex (as breast &c.). -3 the female organ. -लौल्यम् fondness for women. -वशः submissiveness to a wife, subjection to women. -वासः an ant-hill. -विधेय a. governed by a wife, uxorious; संनिवेश्य सचिवेष्वतःपरं स्त्रीविधेयनवयौवनो$भवत् R.19.4. -विवाहः contracting marriage with a woman; अष्टाविमान् समानेन स्त्रीविवाहान्निबोधत Ms.3.2. -विषयः sexual connection. -व्रणः the female organ. -शौण्ड a. fond of women. -संसर्गः female company. -संस्थान a. having a female shape; स्त्रीसंस्थानं चाप्यरस्तीर्थमारादुत्क्षिप्यैनां ज्योतिरेकं तिरो$भूत् Ś.5.3. -संगः attachment to women, or intercourse with women. -संग्रहणम् 1 the act of embracing a woman (improperly). -2 adultery, seduction. -सभम् an assembly of women. -संबन्धः 1 matrimonial alliance with a woman. -2 connection by marriage. -3 relation to women. -सेवा Devotion or addiction to women. -स्वभावः 1 the nature of women. -2 a eunuch. -हत्या the murder of a woman. -हन्तृ the murderer of a woman; स्त्रीहन्तॄंश्च न संवसेत् Ms.11.19. -हरणम् 1 the forcible abduction of women. -2 rape. -हारिन् m. a ravisher or seducer (of women).स्त्रीतमा strītamā स्त्रीतरा strītarāस्त्रीतमा स्त्रीतरा A thorough woman, more thoroughly a woman; P.VI.3.44.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: No Wiki page found.
Wiki Articles:

Part of Speech: Coming soon
Gender: Coming soon

Commentary
No commentaries yet.

Discussion
comments powered by Disqus

Similar Words

Search
  

Parse Time: 0.053s Search Word: strī Input Encoding: IAST: strī


Donate