sthalavetasa स्थलवेतस

Definition: m. Calamus Rotang