stambahanana स्तम्बहनन

Definition: n. equals -ghana-