somacyuta सोमच्युत

Definition: (s/oma--) mfn. moved by soma-