snigdhatva स्निग्धत्व

Definition: noun (neuter) attachment to (Monier-Williams, Sir M. (1988))blandness (Monier-Williams, Sir M. (1988))fondness for (Monier-Williams, Sir M. (1988))oiliness (Monier-Williams, Sir M. (1988))unctuousness (Monier-Williams, Sir M. (1988))


Dictionary: dcs
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: