sidh सिध्

Definition: सिध् I. 4 P. (सिध्यति, सिषेध, असिधत्, सेत्स्यति, सेद्धुम्, सिद्ध; -Caus. साधयति or सेधयति; desid. सिषित्सति) 1 To be accomplished or fulfilled; यत्ने कृते यदि न सिध्यति को$त्र दोषः H.Pr.31; उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः 36; Pt. 1.158. -2 To be successful, succeed; सिध्यन्ति कर्मसु मह- त्स्वपि यन्नियोज्याः Ś.7.4. -3 To reach, hit, fall true on; उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले Ś.2.5. -4 To attain one's object. -5 To be proved or established, to become valid; यदि वचनमात्रेणैवाधिपत्यं सिध्यति H.3. -6 To be settled or adjudicated. -7 To be thoroughly prepared or cooked. -8 To be won or conquered; न विश्वासं विना शत्रुर्देवानामपि सिध्यति Pt.2.4. -II. 1 P. (सेधति, सिद्ध; the स् of सिध् is generally changed to ष् after a preposition ending in इ or उ) 1 To go. -2 To ward or drive off. -3 To restrain, hinder, prevent. -4 To interdict, prohibit. -5 To ordain, command, instruct. -6 To turn out well or auspiciously.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: