savibhaktika सविभक्तिक

Definition: सविभक्तिक a. Having a case termination.सविभ्रम savibhrama सविलास savilāsaसविभ्रम सविलास a. Sportive, coquettish, wanton; जल्पन्ति सार्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमाः Pt.1.135.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: