savavidha सवविध

Definition: (sav/a-.) mfn. equals savana-v-