saumukhyam सौमुख्यम्

Definition: सौमुख्यम् Gentle appearance; cheerfulness; सौमुख्य- तस्तु श्रियमस्य केचिद् वैपुल्यमाशंसिपुरायुषश्च Bu. Ch.3.11; सौमुख्यमुख्यभवनं सौहार्दैकवितर्दिका Viś. Guṇa.55.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: