satvakka सत्वक्क

Definition: () mfn. having skin or bark.