sarvasva सर्वस्व

Definition: noun (neuter) entirety (Monier-Williams, Sir M. (1988))the whole (Monier-Williams, Sir M. (1988))the whole of a person's property or possessions (Monier-Williams, Sir M. (1988))whole sum of (Monier-Williams, Sir M. (1988))


Dictionary: dcs
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: