sarasatva सरसत्व

Definition: n. freshness, novelty