samyagvyavasita सम्यग्व्यवसित

Definition: mfn. firmly resolved