samunna समुन्न

Definition: समुन्न a. 1 Wet, moist; यत्रोज्झिताभिर्मुहुरम्बुवाहैः समुन्न- मद्भिर्न समुन्नमद्भिः Śi.4.15. -2 Dirty, soiled; समुन्नानीव वस्त्राणि ययुर्दुर्दर्शतां पराम् Mb.8.21.4.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: