sadman सद्मन्

Definition: सद्मन् n. [सीदति अस्मिन् सद्-मनिन्] 1 A house, dwelling, abode; जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि (वसन्) Śi.1.1; चकित- नतनताङ्गी सद्म सद्यो विवेश Bv.2.32. -2 A place, station. -3 A temple, -4 An altar. -5 A seat. -6 Conflict. -7 Water.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: