ruj रुज्

Definition: रुज् रुजा f. [रुज्-क्विप् वा टाप्] 1 Breaking, fracture. -2 Pain, torment, pang, anguish; अनिशमपि मकरकेतु- र्मनसो रुजमावहन्नभिमतो मे Ś.3.4; क्व रुजा हृदयप्रमाथिनी M.3.2; चरणं रुजापरीतम् 4.3. -3 Sickness, malady, disease; इत्यदर्शितरुजो$स्य मन्त्रिणः R.19.52. -4 Fatigue, toil, effort, trouble. -5 A ewe. -6 Leprosy. -Comp. -कर a. causing pain, sickening. (-रः) a disease, sickness, illness. (-जः)कृत्या trouble; ब्राह्मणस्य रुजःकृत्या घ्राति- रघ्रेयमद्ययोः Ms.11.67. -प्रतिक्रिया counteraction or treatment of disease, curing, practice of medicine. -भेषजम् a medicine. -सद्मन् n. feces, excrement.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: