rudh रुध्

Definition: रुध् I. 7 U. (रुणद्धि, रुन्द्धे, रुरोध, रुरुधे, अरुधत्-अरौत्सीत्-अरुद्ध, रोत्स्यति-ते, रोद्धुम्, रुद्ध; desid. रुरुत्सति-ते) 1 To obstruct, stop, arrest, check, oppose, hinder; impede, prevent; इदं रुणद्धि मां पद्ममन्तः कूजितषट्पदम् V.4.21; रुद्धालोके नर- पतिपथे Me.39; प्राणापानगती रुद्ध्वा Bg.4.29. -2 To hold up, preserve, sustain (from falling); आशाबन्धः कुसुम- सदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि Me 1. -3 (a) To shut up, lock or block up, close up, shut or close; (with loc., but sometimes with two acc.); Bk.6.35; व्रजं रुणद्धि गाम् Sk. (b) To surround, fence or hem in. -4 To bind, confine; व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुज्जृम्भते Bh.2.6. -5 To besiege, invest, blockade; रुन्धन्तु वारणघटा नगरं मदीयाः Mu.4.17; अरुणद् यवनः साकेतं or माध्यमिकान् Mbh.; Bk.14.29. -6 To hide, cover, obscure, conceal. -7 To oppress, torment, afflict excessively. -Caus. 1 To cause to stop, detain, impede, obstruct. -2 To fetter, confine, chain. -3 To oppress, torment, harass. -II. 1 P. (रोधति) To grow, germinate; cf. रुह्.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: