rohita रोहित

Definition: रोहित a. (-रोहिता or -रोहिणी f.) [रुहेः इतन्, रश्च लो वा Uṇ.3.95] Red, red-coloured; विदर्भसुश्रूपयोधरे रोहति रोहितश्रीः N.7.76. -तः 1 Red colour. -2 A fox. -3 A kind of deer. -4 A red horse. -5 Name of Hariśchandra's son. -6 A kind of fish; पाठीनरोहितावाद्यौ नियुक्तौ हव्यकव्ययोः Ms.5.16. -तम् 1 Blood. -2 Saffron. -3 A straightf rain-bow; विद्युतो$शनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूंषि च Ms.1.38. -Comp. -अश्वः fire; लोकं विलोलार्चिषि रोहिताश्वे Ki.16.54.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: