adhunā अधुना

Definition: अधुना ind. [अस्मिन् काले; इदमः ईदंशब्दस्य सप्तम्यन्तात्काल- वाचिनः स्वार्थे अधुनाप्रत्ययः स्यात् P.V.3.17 Sk.] Now, at this time; प्रमदानामधुना विडम्बना Ku.4.12. अधुना हरणे कुचौ यतेते दयिते ते करिशावकुम्भलक्ष्मयाः Bv.2.8.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: