atho अथो

Definition: अथो = अथ in most senses; अथो वयस्यां परिपार्श्ववर्तिनीं... ऐक्षत Ku.5.51; स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या Ms.2.24,3.22, Bg.4.35, Ki.5.16,6.1. cf. मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ । कथमादौ तथाप्यन्ते यत्ने गौरवबाढयोः ॥ Nm.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: