pulinavatī पुलिनवती

Definition: पुलिनवती A river.पुलिन्दः pulindḥ पुलिन्दकः pulindakḥपुलिन्दः पुलिन्दकः 1 Name of a barbarous tribe (usually in pl.). -2 A man of this tribe, a savage, bar- barian, mountaineer; वन्यैः पुलिन्दैरिव वानरैस्ताः क्लिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः R.16.19,32. -3 A hunter; तेषामन्तराणि वागुरिकशबरपुलिन्दचण्डालारण्यचरा रक्षेयुः Kau. A.2.1.19.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: