pulakeśivallabha पुलकेशिवल्लभ

Definition: m. Name of princes