priyadhanva प्रियधन्व

Definition: m. "fond of the bow", Name of śiva-