prayojanam प्रयोजनम्

Definition: प्रयोजनम् 1 Use, employment, application. -2 Use, need, necessity (with instr. of that which is needed and gen. of the user); सर्वैरपि राज्ञां प्रयोजनम् Pt.1; बाले किमनेन पृष्टेन प्रयोजनम् K.144. -3 End, aim, object, purpose; प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दो$पि प्रवर्तते; पुत्रप्रयोजना दाराः पुत्रः पिण्डप्रयोजनः । हितप्रयोजनं मित्रं धनं सर्वप्रयोजनम् ॥ Subhās; गुणवत्तापि परप्रयोजना R.8.31. -4 A means of attaining; एतच्चतुर्विधं विद्यात् पुरुषार्थप्रयोजनम् Ms.7.1. -5 A cause, motive, occasion; दुरधिगमा हि गतिः प्रयोजनानाम् Ki.1.4. -6 Profit, interest. -7 The signification, sense (of a word); नासमवायात् प्रयोजनेन स्यात् MS.4.3.31.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: