pratikarman प्रतिकर्मन्

Definition: noun (neuter) corresponding action (Monier-Williams, Sir M. (1988))counteraction (Monier-Williams, Sir M. (1988))cure (Monier-Williams, Sir M. (1988))decoration (Monier-Williams, Sir M. (1988))medical treatment (Monier-Williams, Sir M. (1988))personal adornment (Monier-Williams, Sir M. (1988))requital (Monier-Williams, Sir M. (1988))retaliation (Monier-Williams, Sir M. (1988))toilet (Monier-Williams, Sir M. (1988))


Dictionary: dcs
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: