pratibandh प्रतिबन्ध्

Definition: प्रतिबन्ध् 9 P. 1 1 To tie, fasten, bind (to); पीतप्रति- बद्धवत्साम् (धैनुम्) R.2.1. -2 To fix upon, direct towards; रसान्तरेषु प्रतिबद्धरागम् Ku.7.91. -3 To inlay, set, incase; यदि मणिस्त्रुपुणि प्रतिबध्यते Pt.1.75; बहलानुराग- कुरुविन्ददलप्रतिबद्धमध्यमिवं दिग्वलयम् Śi.9.8. -4 To obstruct, hinder, keep off or back, exclude, shut out; प्रतिबध्नाति हि श्रेयः मूज्यपूजाव्यतिक्रमः R.1.79. -5 To stop, interrupt; मैनमन्तरा प्रतिबध्नीतम् Ś.6.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: