prasiv प्रसिव्

Definition: P. -sīvyati-, to sew up