prarohaka प्ररोहक

Definition: mfn. causing to grow