niyutvatīya नियुत्वतीय

Definition: mfn. belonging to niyutvat- id est vāyu-